arama

Tapu Ne Zaman Kuruldu Kim Kurdu ilk İsmi ve Faaliyeti

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin

1847 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

Türkiye’de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından “Defterhane-i Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmasının ardından kurum, “Defterhane-i Hakani Emaneti” “Defter Eminliği” ve “Defterhane-i Hakani Nezareti” gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi.[1] Cumhuriyetin ilanından sonra oluşturulan 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı’na dahil edilen ilk kurum, 29 Mayıs 1936 tarihinde bugünkü adını alarak, Maliye Bakanlığına bağlı hale getirildi. 1939 yılında denetimi Adalet Bakanlığı’na aktarılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1951 yılı Ağustos’unda Başbakanlığa bağlandı. 2002 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı haline getirilen kurum, son olarak 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır. Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmak gibi görevlerle ilgilenmektedir.

Ana Hizmet Birimleri
Tapu Dairesi Başkanlığı
Kadastro Dairesi Başkanlığı
Harita Dairesi Başkanlığı
Arşiv Dairesi Başkanlığı
Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
Danışma Denetim Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Yardımcı Birimler
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Tapu hizmetleri

Akit Düzenlenmesi
Satış
Bağış
Ölünceye kadar bakma akdi
Taksim
Trampa
İpotek
İntikal
Kat mülkiyeti
Kat irtifakı tesisi
Tescil işlemleri
Cins tashihi
İfraz
Tevhit
İmar tescilleri

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.